• slider image 1
  • slider image 2
  • slider image 3
  • slider image 4

O kmetiji

image 1

Kmetija Antona Štruclja se nahaja v Gribljah 6 v občini Črnomelj, ki spada v obmejno območje in območje z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Kmetija je vključena v program integrirane pridelave. Na kmetiji se ukvarjamo s prirejo mleka in rejo telic za remont črede. Glavna dejavnost na kmetiji je prireja mleka, po količini oddanega mleka je naša kmetija med največjimi v Beli krajini. Mleko prodajamo preko KZ KRKA Ljubljanskim mlekarnam. Na kmetiji se že od nekdaj ukvarjamo s kmetovanjem, leta 1968 smo se odločili, da si bomo mesečni dohodek ustvarjali izključno s kmetijsko dejavnostjo. Do leta 1985 smo se ukvarjali s pitanjem prašičev, rejo mladega pitanega goveda, pridelavo krompirja in prirejo mleka. V tem času smo imeli manjše število krav molznic, število smo z leti postopoma povečevali in skladno zaradi več potrebnih površin za pridelavo osnovne krme jemali v zakup kmetijske površine. Leta 1990 smo se zaradi povečanja števila krav molznic in postopnega opuščanja ostalih dejavnosti odločili za izgradnjo novega hleva za 70 glav živine, nato smo k obstoječemu hlevu dogradili še prizidek z 22 ležišči. Leta 2005 smo k obstoječemu hlevu dozidali še nov hlev za 40 glav živine, ter leta 2012 še hlev za 52 glav živine. Leta 2006 smo k hlevu dozidali tudi novo molzišče z 12 enotami, ki pa smo ga leta 2012 zamenjali z robotom za molžo.

image 2

Mlekomat

Naša velika želja je bila ponuditi mleko tudi ostalim prebivalcem in obiskovalcem Bele krajine. V Črnomlju in Metliki stoji mlekomat na katerem si lahko 24 ur na dan natočite sveže mleko iz naše kmetije. Prav tako je možen nakup mleka tudi na domu v Gribljah.

image 3

Predelava mleka

Na voljo imamo sadne (marelica, borovnica, jagoda, pečena jabolka, gozdni sadeži, vanilija, vanilija s čokoladnimi kroglicami, breskev, banana, češnja) jogurte in navadni jogurt v 250 in 500 gramski embalaži. Kaj je boljšega za štrudelj, štruklje ali namaz od domače skute. Za piknike ponujamo odličen sir za žar, ki ga lahko ponudite tudi k narezkom. Izdelke si lahko kupite v naši prodajalni na domu.

image 3

Ogled kmetije

Vas zanima kakšna je naša kmetija? Kako in na kakšen način se molzejo krave? Kako se izdelujejo mlečni izdelki? Vse to in še več lahko izveste z obiskom naše kmetije, kjer vas bomo kot skupino povedli na ogled in postregli z odlično domačo pogačo in kozarčkom domačega vina.

Kontaktiraj nas!

Ponudba

Prodaja izdelkov:

na domu v prodajalni, vsako soboto od 8 - 11 ure na tržnici v Metliki ali

po predhodnem naročilu dostava po dogovoru.

image 4

Sadni jogurti

250g ali 500g

jagoda, borovnica, gozdni sadeži, banana, pečena jabolka, češnja, vanilija, vanilija s koščki čokolade, marelica in breskev.

image 5

Navadni jogurt

250g ali 500g

image 6

Skuta

500g ali 1000g

image 7

Sir za žar

Kontaktni obrazec

Anton Štrucelj

Griblje 6

8332 Gradac


041 896 539

041 287 104

 

Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020

VKLJUČENI V UKREP 10

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Operacija »Poljedelstvo in zelenjadarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in voda prispeva z izboljšanjem rodovitnosti in strukture tal, povečevanjem mikrobiološke aktivnosti tal, varovanjem tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage, erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in povzročiteljev bolezni) ter preprečevanjem izpiranja hranil v podtalje.

 

VKLJUČENI V UKREP 13

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami
Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.
Povzetek: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je  življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

 

VKLJUČENI V PODUKREP M04.1

Naziv naložbe: Podukrep M04.1 – naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu in zniževanju stroškov - naložba skupina kmetov (kmetija Štrucelj – kmetija Janžekovič) Trajanje vključenosti v podukrep M04.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva: oktober 2016 – vložitev vloge, julij 2017 prejem odločbe o pravici do sredstev, oktober 2017 – oddaja zahtevka za izplačilo sredstev.
Povzetek: Na obeh kmetijah je živinoreja prevladujoča panoga, zato za proizvodni proces pri pridelavi poljščin in krme za živino potrebujeta enake stroje. Večine kmetijske mehanizacije, ki je predmet naložbe, nimamo v svojem strojnem parku, tiste stroje, ki pa imamo so manj zmogljivejši in že deloma amortizirani. Za kolektivno naložbo sva se kmetiji odločili zaradi racionalnejše rabe kmetijskih strojev. Obe kmetiji bova skupno oz. sorazmerno z deleži investiranja uporabljali stroje, ki so predmet naložbe. Predvsem jih bova potrebovala ob večjih delovnih konicah pri opravilih na njivskih površinah, travinju in pripravi krme za živino. .
Cilji: Z nakupom novih strojev in skupne uporabe le teh si bomo na kmetiji znižali stroške kmetijske proizvodnje ter tako postali bolj konkurenčni na trgu in dohodkovno bolj stabilni.
Dejavnosti: Kupili bomo silažne ščipalne klešče, nakladalno prikolico, traktor s hidravličnim dvigalom, rahljalnik, sejalnica, škropilnica, cisterna z vlečnimi cevmi, kosilnica in medvrstni okopalnik. Te investicije so bile predmet javnega razpisa.
Pričakovani rezultati: Naložba bo vplivala na: - višjo storilnost in produktivnost, - manjša poraba delovnega časa, - manjše stroške za najete strojne storitve. Z novimi stroji bomo dosegli tudi zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in podnebne razmere. Z nakupom nove mehanizacije bomo lahko hitrejše, kvalitetnejše in varnejše obdelali kmetijske površine in pripravili krmo za živali.

Program PRP

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si

kmetijastrucelj.si za delovanje strani uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več o piškotkih.

Se strinjam in želim zapreti to obvestilo.