Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020

Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020

VKLJUČENI V UKREP 10

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Operacija »Poljedelstvo in zelenjadarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in voda prispeva z izboljšanjem rodovitnosti in strukture tal, povečevanjem mikrobiološke aktivnosti tal, varovanjem tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage, erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in povzročiteljev bolezni) ter preprečevanjem izpiranja hranil v podtalje.

 

VKLJUČENI V UKREP 13

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Povzetek: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

 

VKLJUČENI V PODUKREP M04.1

Naziv naložbe: Podukrep M04.1 – naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu in zniževanju stroškov – naložba skupina kmetov (kmetija Štrucelj – kmetija Janžekovič) Trajanje vključenosti v podukrep M04.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva: oktober 2016 – vložitev vloge, julij 2017 prejem odločbe o pravici do sredstev, oktober 2017 – oddaja zahtevka za izplačilo sredstev.

Povzetek: Na obeh kmetijah je živinoreja prevladujoča panoga, zato za proizvodni proces pri pridelavi poljščin in krme za živino potrebujeta enake stroje. Večine kmetijske mehanizacije, ki je predmet naložbe, nimamo v svojem strojnem parku, tiste stroje, ki pa imamo so manj zmogljivejši in že deloma amortizirani. Za kolektivno naložbo sva se kmetiji odločili zaradi racionalnejše rabe kmetijskih strojev. Obe kmetiji bova skupno oz. sorazmerno z deleži investiranja uporabljali stroje, ki so predmet naložbe. Predvsem jih bova potrebovala ob večjih delovnih konicah pri opravilih na njivskih površinah, travinju in pripravi krme za živino.

Cilji: Z nakupom novih strojev in skupne uporabe le teh si bomo na kmetiji znižali stroške kmetijske proizvodnje ter tako postali bolj konkurenčni na trgu in dohodkovno bolj stabilni.

Dejavnosti: Kupili bomo silažne ščipalne klešče, nakladalno prikolico, traktor s hidravličnim dvigalom, rahljalnik, sejalnica, škropilnica, cisterna z vlečnimi cevmi, kosilnica in medvrstni okopalnik. Te investicije so bile predmet javnega razpisa.

Pričakovani rezultati: Naložba bo vplivala na: – višjo storilnost in produktivnost, – manjša poraba delovnega časa, – manjše stroške za najete strojne storitve. Z novimi stroji bomo dosegli tudi zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in podnebne razmere. Z nakupom nove mehanizacije bomo lahko hitrejše, kvalitetnejše in varnejše obdelali kmetijske površine in pripravili krmo za živali.

 

PREJEMNIK PODPORE IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS 2014-2020

Opis podpore: Kmetija Štrucelj je  pridobilo finančno pomoč iz naslova operacije »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020  – podukrepa št. M08.6 »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«. S pridobljeno finančno pomočjo smo v letu 2019 in 2020 investirali v nakup opreme za pred industrijsko predelavo lesa.

Naziv aktivnosti: Kmetija je sredstva pridobljena iz naslova operacije naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018 porabilo za nakup teleskopskega nakladalnika in cepilnika za drva.

Povzetek: Kmetija Štrucelj, se ukvarja v okviru dopolnilne dejavnosti tudi z  predindustrijsko predelavo lesa. Zaradi velike konkurence na trgu je potrebno kmetijo nenehno posodabljati, predvsem zaradi doseganja optimalne delovne učinkovitosti in kvalitete lesa za kurjavo.

Z investicijo speljano preko operacije naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018, bo kmetija dosegalo boljšo delovno učinkovitost in varnost pri delu, kar je tudi glavni cilj investicije.

Glavne dejavnosti: Kmetija ima registrirano dopolnilno dejavnost z namenom prodaje drv.

Cilj: S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bo kmetija doseglo večjo delovno učinkovitost in varnost pri pripravi drv, kar je tudi cilj investicije.

Pričakovani rezultati: Pričakovani rezultati investicije so predvsem večja konkurenčna prednost na trgu, večja učinkovitost, zmanjšanje količine odpadkov in doseganje višjih prihodkov kmetije.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si